อะไรคือความแตกต่างที่แน่นอนระหว่างภาษีถนนและภาษีโทร? ทำไมเราต้องจ่ายภาษีค่าผ่านทางแม้ว่าเราจะจ่ายภาษีจำนวนมากไปแล้วก็ตาม


ตอบ 1:

จะต้องชำระภาษีถนนสำหรับยานพาหนะก่อนที่จะสามารถขับบนถนนสาธารณะได้ โดยปกติจะจ่ายเมื่อซื้อรถยนต์ใหม่

ภาษีเก็บเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับยานพาหนะที่ต้องการเดินทางไปตามทางหลวงและสะพาน รัฐบาลของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเรียกเก็บภาษีค่าผ่านทางบนถนนหรือสะพานเพื่อกู้เงินที่ใช้ไปกับการสร้างถนนหรือสะพาน อาจมีการเรียกเก็บภาษีทางพิเศษเพื่อเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาถนนหรือสะพาน

ภาษีถนนส่วนใหญ่เป็นการชำระครั้งเดียว อย่างไรก็ตามต้องชำระภาษีค่าผ่านทางเมื่อยานพาหนะใช้ถนนหรือสะพานที่เก็บค่าผ่านทาง

หวังว่านี่จะช่วยได้


ตอบ 2:

ภาษีถนนเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากรถแต่ละคันที่วิ่งไปตามถนน เมื่อชำระภาษีถนนในยานพาหนะก็สามารถทำงานบนถนนทุกสายในรัฐ ในขณะที่โทรเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ใช้สำหรับการใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนหรือสะพานที่กำหนดไว้โดยเฉพาะเช่น ก่อนหน้านี้ในช่วงการปกครองของจักรวรรดิไม่มีภาษีถนน แต่มีค่าผ่านทางเท่านั้น เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการจัดเก็บค่าผ่านทางที่ภาษีถนนหลายจุดได้มีการนำมาใช้แทนการเก็บค่าผ่านทางเป็นภาษีเก็บค่าผ่านทางรวม

ขณะนี้มีการเก็บค่าธรรมเนียมโทรนอกเหนือจากภาษีถนนตามจุดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของถนนหรือสะพานเพื่อแจ้งเตือน ในทางทฤษฎีมันมีจำนวนการเก็บภาษีสองเท่าและสามารถกล่าวได้ว่ามันผิดกฎหมาย

แต่ในทางปฏิบัติมีเหตุผลบางอย่างในการเก็บค่าผ่านทาง การก่อสร้างถนนและสะพานมีราคาแพงมาก การจัดสรรตามปกติจากงบประมาณของรัฐและรัฐบาลกลางอาจไม่เพียงพอสำหรับการซ่อมแซมตามปกติและค่าทดแทน ในสถานการณ์ดังกล่าวค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างถนนและสะพานสามารถพบได้ผ่านการจัดหาเงินทุนภายนอกหรือโดยการจัดทำงบประมาณพิเศษ จำนวนเงินที่ยืมมาจากนักการเงินภายนอกจะต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยในอนาคต จำนวนเงินที่ต้องใช้ในการชำระคืนนักการเงินภายนอกผ่านการเก็บค่าผ่านทาง

หากการจัดหาเงินทุนภายนอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับการก่อสร้างถนนและสะพานใหม่มันอาจต้องรอเป็นเวลานานในช่วงเวลาที่สังคมอาจถูกกีดกันจากการบริการของถนนและสะพานใหม่ ประโยชน์ที่ได้จากการก่อสร้างถนนและสะพานใหม่นั้นมีมากมาย มันอาจช่วยในการลดการจราจรติดขัดหรือในการลดเวลาวิ่งไปถึงสถานที่เฉพาะหรือในการให้ความสะดวกสบายในการขับขี่ที่ดีเป็นต้น ในระยะสั้นอาจมีการประหยัดต้นทุนการดำเนินงานของยานพาหนะ โดยการชำระค่าผ่านทางเพียงส่วนหนึ่งของการประหยัดค่าใช้จ่ายจึงเป็นทางเลือกที่ดี

อีกประเด็นหนึ่งคือหากการจัดหาเงินทุนของรัฐขึ้นอยู่กับการก่อสร้างถนนสายใหม่และสะพานอาจต้องเพิ่มภาษีรถยนต์ / ภาษีถนน หากภาษีถนนเพิ่มขึ้นภาระจะถูกแบ่งปันโดยทุกคนที่ใช้ยานพาหนะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ใช้ถนนหรือสะพานที่สร้างขึ้นใหม่หรือไม่ก็ตาม ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อการเก็บภาษีจากผู้ใช้งานทันที ค่าผ่านทางอาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นภาษีจากผู้ใช้ถนนหรือสะพานใหม่ทันที


ตอบ 3:

ภาษีถนนเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากรถแต่ละคันที่วิ่งไปตามถนน เมื่อชำระภาษีถนนในยานพาหนะก็สามารถทำงานบนถนนทุกสายในรัฐ ในขณะที่โทรเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ใช้สำหรับการใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนหรือสะพานที่กำหนดไว้โดยเฉพาะเช่น ก่อนหน้านี้ในช่วงการปกครองของจักรวรรดิไม่มีภาษีถนน แต่มีค่าผ่านทางเท่านั้น เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการจัดเก็บค่าผ่านทางที่ภาษีถนนหลายจุดได้มีการนำมาใช้แทนการเก็บค่าผ่านทางเป็นภาษีเก็บค่าผ่านทางรวม

ขณะนี้มีการเก็บค่าธรรมเนียมโทรนอกเหนือจากภาษีถนนตามจุดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของถนนหรือสะพานเพื่อแจ้งเตือน ในทางทฤษฎีมันมีจำนวนการเก็บภาษีสองเท่าและสามารถกล่าวได้ว่ามันผิดกฎหมาย

แต่ในทางปฏิบัติมีเหตุผลบางอย่างในการเก็บค่าผ่านทาง การก่อสร้างถนนและสะพานมีราคาแพงมาก การจัดสรรตามปกติจากงบประมาณของรัฐและรัฐบาลกลางอาจไม่เพียงพอสำหรับการซ่อมแซมตามปกติและค่าทดแทน ในสถานการณ์ดังกล่าวค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างถนนและสะพานสามารถพบได้ผ่านการจัดหาเงินทุนภายนอกหรือโดยการจัดทำงบประมาณพิเศษ จำนวนเงินที่ยืมมาจากนักการเงินภายนอกจะต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยในอนาคต จำนวนเงินที่ต้องใช้ในการชำระคืนนักการเงินภายนอกผ่านการเก็บค่าผ่านทาง

หากการจัดหาเงินทุนภายนอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับการก่อสร้างถนนและสะพานใหม่มันอาจต้องรอเป็นเวลานานในช่วงเวลาที่สังคมอาจถูกกีดกันจากการบริการของถนนและสะพานใหม่ ประโยชน์ที่ได้จากการก่อสร้างถนนและสะพานใหม่นั้นมีมากมาย มันอาจช่วยในการลดการจราจรติดขัดหรือในการลดเวลาวิ่งไปถึงสถานที่เฉพาะหรือในการให้ความสะดวกสบายในการขับขี่ที่ดีเป็นต้น ในระยะสั้นอาจมีการประหยัดต้นทุนการดำเนินงานของยานพาหนะ โดยการชำระค่าผ่านทางเพียงส่วนหนึ่งของการประหยัดค่าใช้จ่ายจึงเป็นทางเลือกที่ดี

อีกประเด็นหนึ่งคือหากการจัดหาเงินทุนของรัฐขึ้นอยู่กับการก่อสร้างถนนสายใหม่และสะพานอาจต้องเพิ่มภาษีรถยนต์ / ภาษีถนน หากภาษีถนนเพิ่มขึ้นภาระจะถูกแบ่งปันโดยทุกคนที่ใช้ยานพาหนะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ใช้ถนนหรือสะพานที่สร้างขึ้นใหม่หรือไม่ก็ตาม ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อการเก็บภาษีจากผู้ใช้งานทันที ค่าผ่านทางอาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นภาษีจากผู้ใช้ถนนหรือสะพานใหม่ทันที


ตอบ 4:

ภาษีถนนเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากรถแต่ละคันที่วิ่งไปตามถนน เมื่อชำระภาษีถนนในยานพาหนะก็สามารถทำงานบนถนนทุกสายในรัฐ ในขณะที่โทรเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ใช้สำหรับการใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนหรือสะพานที่กำหนดไว้โดยเฉพาะเช่น ก่อนหน้านี้ในช่วงการปกครองของจักรวรรดิไม่มีภาษีถนน แต่มีค่าผ่านทางเท่านั้น เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการจัดเก็บค่าผ่านทางที่ภาษีถนนหลายจุดได้มีการนำมาใช้แทนการเก็บค่าผ่านทางเป็นภาษีเก็บค่าผ่านทางรวม

ขณะนี้มีการเก็บค่าธรรมเนียมโทรนอกเหนือจากภาษีถนนตามจุดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของถนนหรือสะพานเพื่อแจ้งเตือน ในทางทฤษฎีมันมีจำนวนการเก็บภาษีสองเท่าและสามารถกล่าวได้ว่ามันผิดกฎหมาย

แต่ในทางปฏิบัติมีเหตุผลบางอย่างในการเก็บค่าผ่านทาง การก่อสร้างถนนและสะพานมีราคาแพงมาก การจัดสรรตามปกติจากงบประมาณของรัฐและรัฐบาลกลางอาจไม่เพียงพอสำหรับการซ่อมแซมตามปกติและค่าทดแทน ในสถานการณ์ดังกล่าวค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างถนนและสะพานสามารถพบได้ผ่านการจัดหาเงินทุนภายนอกหรือโดยการจัดทำงบประมาณพิเศษ จำนวนเงินที่ยืมมาจากนักการเงินภายนอกจะต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยในอนาคต จำนวนเงินที่ต้องใช้ในการชำระคืนนักการเงินภายนอกผ่านการเก็บค่าผ่านทาง

หากการจัดหาเงินทุนภายนอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับการก่อสร้างถนนและสะพานใหม่มันอาจต้องรอเป็นเวลานานในช่วงเวลาที่สังคมอาจถูกกีดกันจากการบริการของถนนและสะพานใหม่ ประโยชน์ที่ได้จากการก่อสร้างถนนและสะพานใหม่นั้นมีมากมาย มันอาจช่วยในการลดการจราจรติดขัดหรือในการลดเวลาวิ่งไปถึงสถานที่เฉพาะหรือในการให้ความสะดวกสบายในการขับขี่ที่ดีเป็นต้น ในระยะสั้นอาจมีการประหยัดต้นทุนการดำเนินงานของยานพาหนะ โดยการชำระค่าผ่านทางเพียงส่วนหนึ่งของการประหยัดค่าใช้จ่ายจึงเป็นทางเลือกที่ดี

อีกประเด็นหนึ่งคือหากการจัดหาเงินทุนของรัฐขึ้นอยู่กับการก่อสร้างถนนสายใหม่และสะพานอาจต้องเพิ่มภาษีรถยนต์ / ภาษีถนน หากภาษีถนนเพิ่มขึ้นภาระจะถูกแบ่งปันโดยทุกคนที่ใช้ยานพาหนะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ใช้ถนนหรือสะพานที่สร้างขึ้นใหม่หรือไม่ก็ตาม ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อการเก็บภาษีจากผู้ใช้งานทันที ค่าผ่านทางอาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นภาษีจากผู้ใช้ถนนหรือสะพานใหม่ทันที